1.2 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ

       ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี

       1.ส่วนหัวของหน้า (Page Header)

       2. ส่วนของเนื้อหา(Page Body)

       3.ส่วนท้ายกระดาษ (Page Footer)

        1.ส่วนหัวของหน้า (Page Header) จะอยู่บริเวณบนสุดของหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนที่แสดงชื่อเว็บไซต์ โลโก้ แบนเนอร์โฆษณาลิงค์สำหรับข้ามไปยังอีกหน้าหนึ่ง

        2.ส่วนของเนื้อหา (Page Body) จะอยู่บริเวณตอยกลางของหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงเนี้อหาภายใน หน้าเว็บเพจ

        3.ส่วนท้ายกระดาษ (Page Footer) จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ส่วนมากใช้สำหรับลิงค์ข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย

 

1.3 รูปแบบของเว็บ

        รูปแบบของเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 หลักรูปแบบหลักๆ คือ

        1. Static Website

        2. Dynamic Website

        Static Website หมายถึง เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา และบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .html 

         Static Website เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ จำนวนหน้าเว็บเพจไม่มากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยๆ และไม่มีการติดต่อฐานข้อมูล

        Dynamic Website หมายถึง เว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้โดยไม่ต้องเขียนแต่ละหน้าเว็บเพจเอง