1.6 แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซต์

        แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้าเข้าด้วยกัน

       1. การวางแผน การวางแผนนับว่ามีความสำคัญมากในการสสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้การทำงานในขั้นตอนต่างๆ มีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ตามที่ตั้งเป้าไว้

       2. การหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ การหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่จะสร้าง นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพว่าเราต้องกาารนำเสนอข้อมูลแบบใด

        3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยม การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าชมเว็บไซต์ก็นับเป็นสิ่งสำคัญ

        4. การเตรียมข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลจัดว่าเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารต่าง

       5.การเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบเว้บไซต์ต้องอาศัยความสามารถต่างๆ เช่น โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ ภาพเครื่องไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมนเนม เป็นต้น

       6. การออกแบบหน้าเว็บหลัก (Index.html) หน้าแรกของเว็บเพจถือเป็นหน้าสำหรับต้องรับผู้ชม เป้นหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์

        7. การจัดโครงสร้างข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ การกำนดกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมข้อมูล การเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นจากขั้นตอนแรกเรียนร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้จะต้องจัดระบบเพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการออกแบบและดำเนินการในขั้นตอยต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                    – โครงสร้างและสารบัญของเว็บไซต์

                    – การใช้ระบบนำผู้ชมไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์

                    – องค์ประกอบที่ต้องนำมาใช้ เช่น สื่อมัติมีเดีย ภาพกราฟิก แบบฟอร์มต่างๆ

                    – การกำนดรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์

                    – การกำหนดฐานข้อมูล

                    – การยริการเสริมต่างๆ

                    – การออกแบบเว็บไซต์นับเป็นขั้นตอนในการออกแบบรูปร่าง โครงสร้างและลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ

                    – การออกแบบเว็บไซต์นั้่นยังต้องคำนึงถึงสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่กราฟิก