1.7 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์

       การที่จะสร้างพัฒนาเว็บเพจและนำเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ให้คนอื่นเข้ามาเยี่ยมชมนั้น มีกระบวนการที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ดังนี้                     

       1. การวางแผนการทำงาน การวางแผนการทำงานเปรียบเหมือนเข็มทิศที่ชี้ทางให้เรารู้ว่าควรจะเดินไปในทิศทางใด การสร้างเว็บไซต์ก็เหมือนกันจำเป็นต้องมีแผนการทำงานให้รอบด้านก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ โดยมีหลักที่ต้องกำหนดในการวางแผน ดังนี้

                    – ระยะเวลาในการทำงาน

                    – ทีมงานหรือผู้ร่วมงาน

                    – งบประมาณ

                    – อุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยงาน

                    – ปํญหาและอุปสรรค การคาดคะเนปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนล่วงหน้า

         2. การรวบรวมและวิเคราะห์โครงสร้าง เป็นขั้นตอนหนึ่งต่อจากการวาดแผนเป็นการนำแผนงานไปปฏิบัติ โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างเว็บไซต์

         3. การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็รฃนเว็บไวต์ด้วยภาษาHTML หรือเครื่องมือการเว็บอื่นๆ

หลักการสำคัญในการออกแบบและสร้างเว็บ คือ

                    – กำหนดจุดประสงค์เว็บไซต์

                    – เลือกเว็บเบราว์เซอร์

                    – วางโครงร่างเว็บไซต์

                    – ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์

         4. ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ หมายถึง การทดสอบแบบออฟไลน์ โดยที่ยังไม่ได้นำเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต แต่สามารถแสดงผลได้เหมือนจริงผ่านเว็บเบราว์เซอร์

         5.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นการเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จัก หรือเรียกว่า การอัพโหลด (Upload) 

         6. การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการปรับปรุงเนื้อหา ภาพประกอบ หรือพัฒนา (Update) เว็บไซต์

         ดังนั้นการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่เสมออาจจะวันละครั่ง หรือสัปดาห์ละครั้ง โดยเพิ่มข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เป็นประจำทำให้เว็บไซต์ทันสมัยผู้คนเข้าชมเป็นประจำและมากขึ้นจนพัฒนาเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมได้ในที่สุด