บทที่5 เทคนิคการออกแบบเว็บไชต์

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์

      1. องค์ประกอบของเว็บไซต์เว็บไซต์จะสามารถบริการข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตได้นั้นต้องมีองค์ประกอบดังนี้

            1) โฮมเพจ (Home page) คือ เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานต้องมีชื่อไฟล์ว่าindex.htm หรือ index.html เปรียบเสมือนหน้าปกของหนังสือ
           2) เว็บเพจ (Web page) คือ หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาใช้งานโดยทั่วไปเว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML (ซึ่งมักมีนามสกุลไฟล์เป็น.htm หรือ .html) เปรียบเสมือนเอกสารแต่ละหน้า

            3)เว็บไซต์ (Web site)   คือ ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจบนระบบอินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ตำแหน่งที่อยู่ขอเว็บ คือwww.Dreamweaver.kruaoh.com เป็นต้น เว็บไซต์เปรียบเสมือนหนังสือหนึ่งเล่ม

การออกแบบเว็บไซต์

          การออกแบบเว็บไซต์ หมายถึงการกำหนดโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ว่าแต่ละหน้าจะประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง มีภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ ตลอดจนการเชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้าเข้าด้วยกัน  การออกแบบเว็บไซต์มีองค์ประกอบที่สำคัญ

         1) ความเรียบง่าย                                  
         2) ความสม่ำเสมอ
         3) ความเป็นเอกลักษณ์           
         4) เนื้อหา 
         5) ระบบเนวิเกชั่น                                   
         6) คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ 
         7) ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่างๆ       
         8) ความคงที่ในการออกแบบ