บทที่1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์

1.พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์

            1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

            อินเทอร์เน็ต

            อินเทอร์เน็ต คือ เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารถึงกันได้ภานในเวลาอันรวมเร็ว ช่วยประหยัดทรัพยากร เวิลด์ ไวด์ เว็บ (world wide web หรือ www)

            ในช่วงแรกๆ การบริการข้อมูลข่าวสารจะส่งถึงกันบนโปรโตคอล Telnet และใช้ FTP (file transferprotocol) เพื่อการแลกเปลี่ยนแปลงส่งไฟล์ ต่อมมาในปี ค.ศ. 1991 Tim Berners – Leeนักเขียนโปรแกรมที่ทำงานในสถาบัน CERN  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งยุโรป ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานอินเทอร์ได้ง่าายขึ้น และช่วให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารบนอินเทอร์ขเน็ตที่เรียกว่า เว็บเพจ (Webpage) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้การเชื่อมโยงเอกสารนี้เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)

            ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารหนึ่งไปยังอีเอกสารหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือต่างเครื่องกันที่อยู่คนละประเทศได้อย่างรวดเร็ว เครือข่ายของเอกสารเหล่านี้ประกอบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์รู้จักโดยทั่วไปว่า world wide web (www) หรือ W3 หรือ Web และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการเว็บเพจเรียกว่าเว็บไซต์ (Website)