คำอธิบายรายวิชา

            มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการสร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงานและอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริตและแนวทางในการประกอบอาชีพ  สามารถคิด ออกแบบ สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีจิตสำนึกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ